* Camp obligatori

Connexió segura

Dades de l'empresa

Datos de su Empresa

Dades de la factura

(En cas que tingui més d'un contracte amb Endesa només cal que introdueixi les dades d'un dels contractes.)

Datos Factura
Ajuda
Ajuda

Termes legals

AVÍS LEGAL. El sol·licitant declara que les dades que ha aportat en aquest formulari són veraces i consent que les seves dades personals i altres de relatives a la seva pòlissa es guardin en fitxers, de titularitat d'ENDESA SA, per a l'enviament de publicitat i ofertes comercials de l'entitat i tercers amb què estableixi vincle de col·laboració, sobre productes i serveis relacionats amb el subministrament d'energia, les telecomunicacions i Internet, els serveis financers i assegurances i l'equipament i assistència a la llar. De la mateixa manera consent que li enviïn aquesta informació publicitària per correu electrònic, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. També autoritza que cedeixin aquesta informació a altres entitats que duguin a terme activitats relacionades amb les de la companyia i compleixin les finalitats esmentades més amunt. A més, pot exercir per escrit els drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació d'aquestes dades, d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la legislació complementària. Per fer-ho cal que s'adreci mitjançant una sol·licitud escrita i signada a Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, apartat postal 1128, 41080, Sevilla. Aquesta sol·licitud ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari personal, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI i petició en què es concreti la sol·licitud. En cas de representació, aquesta s'ha de provar mitjançant un document fefaent. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, RECOLLIDA, TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE DE DADES. Respecte al tractament de les dades de caràcter personal per ENDESA SA, li hem de fer saber que vostè decideix si atorga les dades que li requereixin amb motiu de la subscripció o alta en algun dels serveis oferts per ENDESA SA o una distribuïdora del Grup Endesa a través del portal. EOSC SL recollirà les dades de caràcter personal de manera adequada, pertinent i no excessiva segons una finalitat determinada, explícita i legítima. Per tant, en cap cas no es faran servir mitjans fraudulents deslleials o il·lícits. Per consegüent, ENDESA SA garanteix el compliment de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial el seu honor i intimitat personal i familiar. Per consegüent, es tracta de protegir els drets fonamentals de l'individu i, en concret, els que preveu l'article 18 de la Constitució espanyola. Des de l'entrada en vigor de la llei esmentada es pot afirmar que l'emmagatzematge de dades per part d'ENDESA SA està dins de l'àmbit de la normativa i, conseqüentment, està sotmès als principis, requisits i règim que s'instauren mitjançant aquesta. L'objectiu més important d'ENDESA SA en recollir dades personals és proporcionar-li un tractament personalitzat per mitjà de la nostra xarxa. Això inclou personalització dels serveis, comunicació interactiva, compres en línia i altres tipus de serveis, la majoria dels quals són gratuïts. Per poder proporcionar aquests serveis de manera gratuïta, mostrem anuncis. Per tant vostè també consent, quan es registra com a usuari d'ENDESA SA i ens proporciona les seves dades, que les utilitzem amb la finalitat d'enviar-li comunicacions publicitàries. Coneixent-lo més bé, ENDESA SA li pot proporcionar un contingut i una publicitat més adequats i, per tant, un més bon servei. ENDESA SA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades en qualsevol moment per tal de complir les novetats legislatives. Aquests canvis s'anunciaran a la seva pàgina amb prou antelació.

Dades de l'usuari

(Indiqui les dades de la persona que utilitzarà l'Oficina On-line d'Endesa.)

En Endesaonline tenim com prioritat garantir la seguretat de les seves dades pel que li sol·licitem modifiqui la seva actual clau per una nova que compleixi els següents requisits:

La clau ha de tenir un mínim de 8 caràcters i complir les següents condicions:
- Incloure almenys una lletra (a-z).
- Incloure almenys un nombre (Del 0 al 9)

Datos Usuario
Ajuda
Ajuda